Nhằm đảm bảo an toàn cho quý khách hàng, hưởng ứng công điện hỏa tốc của bộ GTVT, từ ngày 30/03/2020, Hà Sơn Hải Vân dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách đến ngày 15/04/2020. Xem chi tiết tại đây.